Signet

Skilmálar

Hér á eftir fara skilmálar þeir sem gilda um notkun og aðgang að Signet. Um þjónustuna gilda einnig almennir viðskiptaskilmálar Advania hf. Skilmálar þessir teljast sértækir viðskiptaskilmálar gagnvart almennum viðskiptaskilmálum Advania.

Advania áskilur sér einhliða rétt til að breyta skilmálum þessum og verður notendum þá tilkynnt um slíkar breytingar með að minnsta kosti 15 daga fyrirvara.

Skilmálar eru gefnir út þann 20. apríl 2015 og gilda frá þeim degi.

GILDISSVIÐ OG GILDISTAKA

Skilmálar þessir eru sérstakir notendaskilmálar án framsals á milli Advania og notanda, en með samningnum veitir Advania notanda takmarkað leyfi til notkunar á Signet í samræmi við þá skilmála og skilyrði sem hér eru sett fram.

Skilmálar þessir taka gildi gagnvart áskrifanda og notanda þegar viðkomandi hakar við á forsíðu vefs Signet að hann samþykki skilmálana og að hann hafi kynnt sér þá eða þegar aðili notar kerfið í fyrsta sinn, sá atburður sem fyrr kemur.

UM SIGNET

Signet er stöðluð hugbúnaðarlausn og sem gerir aðilum kleift að undirrita skjöl með rafrænum hætti. Virkni kerfisins miðar við að um sé að ræða staðlaða hugbúnaðarlausn og áskilur Advania sér rétt til að ákveða hvaða virkni kerfið býður upp á hverju sinni.

SKILGREININGAR

Áskrifendur: Með hugtakinu er átt við aðila í áskriftarþjónustu á Signet.

Eigandi skjals: Er sá notandi sem hleður inn skjali og sendir það til undirritunar.

Kerfið: Með hugtakinu er átt við Signet.

Notkun: Hugtakið hefur þá merkingu sem því er gefið í grein um notkun í skilmálum þessum.

Notandi: Með hugtakinu notandi er átt við hvern þann aðila sem notar kerfið. Heimild til aðgangs er bundin kennitölu notanda. Notandi þarf að vera sjálfráða og fjárráða. Ef notandi er félag skal sá aðili sem skráir sig inn í kerfið fyrir hönd félagsins hafa stöðuumboð eða aðra heimild til að skuldbinda félagið og skulu skilmálar þessir þá bæði gilda fyrir félagið og fyrir þann sem aðganginn nýtir.

Rafræn undirskrift: Með hugtakinu er átt við undirritun skjala með rafrænum hætti í gegnum kerfið. Rafræn undirskrift er tækni til að sanna tengsl á milli gagna og einstaklinga eða lögaðila. Undirskriftin er framkvæmd með rafrænum skilríkjum sem byggja á vottuðum dreifilykli og einkalykli notanda. Við rafræna undirritun er tætigildi skjals dulritað með einkalykli notanda sem síðan er tengt við vottaðan dreifilykil notanda skilríkjanna. Rafræna undirritunin samanstendur því af dulrituðu tætigildi viðkomandi skjals ásamt vottuðum dreifilykli notanda.

Langtímaundirritun: Við langtímaundirritun er bætt við rafræna undirritun staðfestingu frá útgefanda skilríkja að þau séu í gildi við undirritun, sem og undirritunartíma rafrænt undirrituðum af traustum tímaþjóni.

Skilmálar: Með hugtakinu skilmálar er átt við skilmála þessa.

Skjöl: Með hugtakinu er átt við hvers konar samninga, yfirlýsingar, gögn, skjöl eða annars konar efni sem eigandi skjals hleður inn til rafrænnar undirritunar.

AÐGANGUR OG NOTENDAUPPLÝSINGAR

Aðgangur að kerfinu er ókeypis, en kaupa þarf áskrift til að senda skjöl í undirritun, sjá nánar í grein um gjaldtöku fyrir notkun.

Innskráning í kerfið og undirritun skjala fer fram með rafrænum skilríkjum. Réttur notanda til að fá aðgang að og nota þjónustuna er bundinn kennitölu og er notanda ekki heimilt að flytja þann rétt til annars manns eða lögaðila. Þannig er notanda ekki undir neinum kringumstæðum heimilt að veita öðrum aðilum rétt til að nýta aðgang sinn að kerfinu. Upplýsingar um netföng og símanúmer sem skráð eru undir mínar upplýsingar í kerfinu, eru sýnileg öðrum notendum sem vilja senda skjal á viðkomandi til undirritunar.

Notandi skilur og samþykkir að hann/hún er ábyrg(ur) fyrir því að tryggja leynd þeirra rafrænu skilríkja sem gera notanda kleift að fá aðgang að kerfinu. Ef notandi verður á einhvern hátt var/vör við að óviðkomandi aðili hafi komist yfir framangreindar upplýsingar, samþykkir notandi að hafa strax samband við útgáfuaðila skilríkjanna og óska eftir að viðkomandi skilríkjum sé lokað til þess að koma í veg fyrir að þau séu nýtt af óviðkomandi aðilum á vefsvæði Signet. Advania áskilur sér rétt til að meina aðilum að stofna og eða nota aðgang að Signet.

NOTKUN

Til notkunar á kerfinu telst upphleðsla skjala, skoðun, upplýsingaöflun, rafræn undirritun og hvers kyns önnur nýting þeirrar þjónustu sem í boði er á vefsvæði Signet á hverjum tíma. Öll notkun kerfisins takmarkast við þær aðgerðir sem eðlilegar og löglegar geta talist, ásamt þeim upplýsingum og þjónustu sem boðið er upp á á hverjum tíma.

SKYLDUR NOTANDA

Eigandi skjals er ábyrgur fyrir því að hlaða inn skjölum til undirritunar, senda skjöl til rafrænnar undirritunar, sannreyna að skjal hafi verið undirritað af öllum aðilum sem óskað er eftir að undirriti skjal og að sjá til þess að skjöl séu undirrituð innan þess tímaramma sem þeim eru sett.

Eigandi skjals er einn ábyrgur fyrir efni og innihaldi skjals. Hann skuldbindur sig til að nota kerfið þannig að ekki brjóti á bága við ákvæði þessara skilmála.

Notandi er ábyrgur fyrir því að notendaupplýsingar hans, þar á meðal tölvupóstfang, séu ávallt réttar.

VARÐVEISLA SKJALA

NOTENDUR Í ALMENNRI ÁSKRIFT

Skjöl lifa að hámarki einn mánuð í kerfinu og er sá tími óbreytanlegur. Að þeim tíma liðnum er það fjarlægt úr kerfinu. Fyrir þann tíma ber notandi ábyrgð á að sækja skjalið og varðveita.

NOTENDUR Í GULL ÁSKRIFT

Skjöl áskrifenda geta lifað að hámarki í 3 mánuði frá því að skjölum er hlaðið inn. Að þeim tíma liðnum er það fjarlægt úr kerfinu. Fyrir þann tíma ber notandi ábyrgð á að sækja skjalið og varðveita.

SANNREYNING UNDIRRITUNAR

Undirritanir notenda eru sýnilegar á undirrituðu skjali þannig að notendur geta með auðveldum hætti sannreynt að undirritun sé gild sæki þeir skjalið og skoði t.d. með Acrobat reader.

Við undirritun sannreynir kerfið að rafræn skilríki notenda séu gild og sækir undirritunartíma frá traustum tímaþjóni. Staðfestum undirritunartíma er komið fyrir í skjalinu. Staðfestingu á gildi rafrænna skilríkja er komið fyrir í viðkomandi undirritun.

GJALDTAKA FYRIR NOTKUN

Eingöngu þeir sem senda skjöl í undirritun þurfa að kaupa áskrift. Undirritendur þurfa ekki að kaupa áskrift til að undirrita skjöl.

Áskrifandi getur valið að kaupa áskrift að kerfinu með mismiklu magni undirritana inniföldum.

Áskriftargjald og tímalengd áskriftar ákvarðast í samræmi við gjaldskrá sem birt er á www.signet.is eða skv. sérstöku samkomulagi ef magn fer umfram það sem kemur fram í gjaldskránni. Hafi áskrift ekki verið sagt upp fyrir lok áskriftartímabils framlengist áskriftin sjálfkrafa um annað áskriftartímabil. Sé notkunin meiri en sem nemur því sem innifalið er í mánaðaráskriftinni getur notandi valið að halda áfram að nota þjónustuna og greiða fyrir umfram notkun í lok tímabilsins.

Um verð fyrir undirritun fer að öðru leyti samkvæmt gjaldskrá Signet sem finna má á www.signet.is.

Ef keyptar eru stakar undirritanir gilda þær að hámarki í 3 mánuði.

Áskriftargjaldið er innheimt með boðgreiðslu. Ef boðgreiðsla er ekki greidd á tilsettum tíma er lokað fyrir aðganginn 20 dögum síðar. Hafi vanskil varað í 90 daga eða meira áskilur Advania sér rétt að undangenginni tilkynningu til að loka fyrir áskrift vegna ógreiddra gjalda og rétt til að að fjarlægja öll gögn sem tengjast áskrifanda úr kerfinu. Advania skal tilkynna áskrifanda um fyrirhugaða lokun á grundvelli vanskila með minnst 10 daga fyrirvara.

AUKIN VIRKNI

Hægt er að auka virkni áskriftar gegn gjaldi í samræmi við gjaldskrá sem birt er á www.signet.is. Aukin virkni gefur áskrifanda möguleika á að hlaða inn mörgum skjölum í einu og möguleika á að senda skjöl í undirritun á aðra án þess að þurfa sjálf(ur) að undirrita slíkt skjal.

RAFRÆNAR TILKYNNINGAR

Rafrænar tilkynningar frá Signet verða sendar á netfangið sem notandi gaf upp við skráningu í Signet.

Með því að skrá sig fyrir aðgangi að kerfinu, samþykkir notandi að Advania megi, þegar nauðsyn krefur, senda notanda tilkynningar á netfang það sem skráð er í tengslum við aðgang notanda að kerfinu. Allir sem hafa aðgang að tölvupósti notanda munu geta séð innihald þessara tilkynninga.

ÞJÓNUSTA VIÐ NOTENDUR

Ekki er starfrækt þjónustuborð fyrir notendur kerfisins en ítarlegar leiðbeiningar er að finna á vefslóðinni www.signet.is.

VINNSLA GAGNA

Skjölin eru dulrituð í kerfinu á þann hátt að notendur einir geta séð sín skjöl. Advania hefur engan aðgang til að skoða skjöl notenda.

Advania mun við varðveislu gagna fylgja lögum um nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.

ÁBYRGÐARTAKMARKANIR

Advania ábyrgist ekki að tiltekinn árangur náist af notkun á Signet að öðru leyti en tekið er fram í skilmálum þessum. Notendur skrá sig og nota þá þjónustu sem í boði er á Signet á eigin ábyrgð.

Advania ábyrgist ekki efni og innihald skjala sem notendur hlaða upp í kerfið. Advania ábyrgist ekki að aðilar ljúki undirritun skjala með réttum hætti og að skjöl séu undirrituð innan þess tímaramma sem settur er. Jafnframt ábyrgist Advania ekki að undirritun skjala takist í öllum tilfellum. Það kann að koma fyrir að undirritun skjala takist ekki vegna utanaðkomandi atvika, atvika sem varða galla, bilun eða annars konar rof í hugbúnaðinum, eða atvika sem varða þann sem undirrita skal og er það alfarið á ábyrgð eiganda skjals að tryggja að skjal hafi verið undirritað af öllum viðeigandi aðilum með fullnægjandi hætti.

Aðgangur að Signet gæti rofnað af og til af ýmsum ástæðum, t.d. vegna vélbúnaðarbilana, tæknilegra bilana, hugbúnaðarvillna, kerfisuppfærslna, eða vegna aðgerða sem Advania kann að kjósa að grípa til. Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem slíkt kann að valda. Advania ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem kann að orsakast beint eða óbeint vegna galla eða bilunar í endabúnaði, tengingu við veraldarvefinn, þeim hugbúnaði sem nauðsynlegur er til tengingar við vefsvæði, vafra eða stýrikerfi notanda eða tölvukerfi, eða af öðrum þeim orsökum sem kunna að valda því að aðgerðir á Signet geta ekki farið fram eða verða með öðrum hætti en til var ætlast s.s. vegna tæknibilana, villna í gögnum eða truflana í rekstri tölvukerfa. Advania ber ekki ábyrgð á óþægindum eða tjóni sem orsakast beint eða óbeint vegna bilunar í tölvubúnaði og/eða hugbúnaði áskrifenda eða notanda eða af öðrum orsökum sem kunna að valda því að upplýsingar á Signet eru ekki réttar eða að notandi nái ekki að tengjast þjónustunni.

TAKMÖRKUN OG AFMÖRKUN SKAÐABÓTASKYLDU

Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af vanþekkingu, misskilningi eða misnotkun notanda eða annars aðila með eða án umboðs notanda. Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til rangra aðgerða notanda eða annars aðila. Advania ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til utanaðkomandi atvika t.d. bilana, rangra utanaðkomandi upplýsinga o.þ.h.

Advania ber eingöngu ábyrgð á beinu tjóni viðskiptavinar sem rekja má til saknæmrar eða ólögmætrar háttsemi Advania eða aðila sem Advania ber ábyrgð á. Advania ber í engu tilviki ábyrgð á rekstrartapi viðskiptavinar og/eða þriðja aðila, né heldur óbeinu, tilviljanakenndu eða afleiddu tjóni slíkra aðila, þ.m.t. glötuðum ágóða eða ráðgerðum sparnaði, hvort sem tjónið er rakið til galla, skemmda eða eyðileggingar á hinu keypta eða til annarra ástæðna.

Utan þess sem greinir í skilmálum þessum skal ábyrgð Advania vegna hvers konar mistaka, villna, vanrækslu, truflana, tafa, tjóns eða galla á þjónustu, hugbúnaði eða vélbúnaði sem verður í tengslum við samning aðila, takmarkast við jafnvirði þeirrar þóknunar sem viðskiptavinur hefur sannanlega greitt til Advania fyrir þjónustuna sem tjónið tengist á síðustu þremur mánuðum fyrir það atvik sem orsakaði umrætt tjón.

Framangreindar ábyrgðartakmarkanir gilda ekki að því marki sem lög kveða á um bann við takmörkun ábyrgðar.

FORCE MAJEURE

Hvorki Advania né viðskiptavinir þess eiga rétt til skaðabóta á hendur gagnaðila þegar vanefndir orsakast af óviðráðanlegum eða ófyrirséðum atvikum sem ekki eru til staðar við samningsgerð, svo sem vinnudeilum, styrjöldum, uppreisnum, náttúruhamförum, aðgerðum stjórnvalda á sviði gjaldeyris- og viðskiptamála, viðskiptabönnum, hafnbönnum, almennum samgönguhindrunum, orkuskorti og sambærilegum óviðráðanlegum atvikum í samskiptum við undirverktaka.

HUGVERKARÉTTINDI

Allt innihald Signet, þar með talið útlitshönnun (t.d. texti, grafík, myndir, vörumerki), ljósmyndir, hugbúnaður, ritstýrt efni, tilkynningar og annað efni er varið samkvæmt höfundarréttar- og vörumerkjalögum á Íslandi og annars staðar. Öll dreifing, endurútgáfa eða rafræn afritun af höfundar- og vörumerkjavörðu efni Signet, hvort heldur sem er að hluta til eða heild, er með öllu óheimil.

AFRITUN, VÖKTUN OG ÖRYGGI

Það er með öllu óheimilt er að nýta þjónustu Signets til þess að taka þátt í, hvetja til, auglýsa, hafa milligöngu um hvers kyns ólögmætar og eftir atvikum refsiverðar aðgerðir, aðgerðir með skaðlegan tilgang eða aðgerðir sem hafa þann tilgang að brjóta gegn almennu velsæmi.

Það er með öllu óheimilt að setja nokkurs konar skrá eða gögn á vefsvæði Signet sem gætu flokkast sem einhverskonar tölvuvírus, tölvuormur eða tróju hestur eða innihalda einhverskonar skaðlega eiginleika eða sem gæti á einhvern hátt truflað eðlilega virkni þjónustunnar.

Það er með öllu óheimilt að reyna á nokkurn hátt að sækja, birta eða greina (e. reverse engineer) á annan hátt undirliggjandi forritskóða (e. source code) út frá þeim hugbúnaði sem er notaður á Signet. Ef notandi fær af öðrum ástæðum aðgang að undirliggjandi forritunarkóða, s.s. vegna bilunar þá ber honum að tilkynna slíkt til vefstjóra advania@advania.is.

Það er með öllu óheimilt að nota neins konar sjálfvirkan hugbúnað, forrit eða annars konar sjálfvirkar aðferðir til að fá aðgang, afrita eða fylgjast með nokkrum hluta af vefsvæði Signet nema með skriflegu leyfi Advania og/eða ef slík þjónusta var keypt af Advania.

Það er með öllu óheimilt að nota nokkurs konar forrit, hugbúnað eða annars konar aðferðir til að heimsækja, nota eða leita að gögnum á vefsvæði Signet nema með almennum vöfrum (t.d. Firefox, Chrome, Opera eða Internet Explorer) og almennum leitarvélum (t.d. Google eða Bing).

Það er með öllu óheimilt að trufla notkun annarra notenda sem nýta sér þjónustuna, eyða eða breyta efni sem aðrir hafa sent inn, gera eitthvað sem veldur óeðlilega miklu álagi á þjónustuna og tölvukerfið sem hún keyrir á eða nokkuð annað sem truflar eðlilegt aðgengi annarra notenda að þjónustunni.

Það er með öllu óheimilt að trufla, skerða eða á nokkurn hátt nýta þjónustuna með þeim hætti að slík notkun hafi skaðleg áhrif á Advania, viðskiptahagsmuni Advania, umhverfi, búnað og kerfi Advania eða truflar kerfisrekstur Advania og eftir atvikum viðskiptavina félagsins.

Advania áskilur sér rétt til að ákvarða hvort tiltekin samskipti teljast brjóta í bága við framangreindar reglur.

BROT Á SKILMÁLUM OG LÖGBROT

Verði áskrifendur uppvísir að brotum á þessum skilmálum, misnotkun á kerfinu eða hegða sér á þann hátt að augljóst er að viðkomandi getur ekki eða ætlar ekki að uppfylla ákvæði þessa skilmála er Advania hvenær sem er, og án fyrirvara, heimilt að loka aðgangi slíks aðila að Signet og eftir atvikum eyða honum. Í slíku tilfelli verður áskrifanda send tilkynning þess efnis á netfang þess aðila sem gefið var upp við skráningu og hefur fullan aðgang að kerfinu. Riftun á þessum grundvelli undanskilur áskrifendur ekki frá greiðslu útistandandi gjalda.

Ef grunur vaknar að um lögbrot sé að ræða þá áskilur Advania sér rétt til tilkynna slíkt til yfirvalda.

FRAMSAL

Advania er heimilt að framselja réttindi sín og skyldur undir þessum samningi. Slíkt á ekki við um notanda, en notanda er ekki undir neinum kringumstæðum heimilt að leyfa öðrum aðilum not að aðgangi sínum.

BREYTINGAR Á SKILMÁLUM

Advania kann að breyta þessum skilmálum af og til. Komi til breytinga verður notanda, næst þegar hann fer inn á vefsvæði Signet, gefin(n) kostur á að samþykkja breytta skilmála. Samþykki fyrir uppfærðum skilmálum er skilyrði fyrir áframhaldandi notkun Signet. Ef notandi kýs að samþykkja ekki breytta skilmála mun notandi ekki lengur geta skráð sig inn á Signet og verður áskrifanda þá gefin(n) kostur á að loka aðgangi umrædds notanda.

LÖG OG VARNARÞING

Skilmálar þessir lúta íslenskum lögum. Ef eitthvert ákvæði skilmála þessara verður dæmt ógilt, ólöglegt eða óhæft til fullnustu, dregur það ekki á neinn hátt úr gildi, lögmæti eða fullnustuhæfi annarra ákvæða skilmálanna.

Ágreining um skilmála þessa skulu Advania og viðskiptavinur leitast við að leysa með samkomulagi. Ef ekki næst samkomulag skulu ágreiningsmál rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

ALMENNIR VIÐSKIPTASKILMÁLAR ADVANIA

Um önnur atriði en fjallað er um í þessum skilmálum fer samkvæmt almennum viðskiptaskilmálum Advania sem finna má á www.advania.is/skilmalar.